Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (hierna ‘de overeenkomst’ te noemen) strekkende tot de verkoop en levering van artikelen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien zich omstandigheden voordoen, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst beïnvloeden, zullen partijen in een gezamenlijk overleg en naar redelijkheid een oplossing zoeken. Indien enige bepaling uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige bepalingen niet aangetast. Eventuele algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door KringLopik worden aanvaard.

Uitvoering

KringLopik is een bedrijf met als uitgangspunten het sparen van het milieu en het scheppen van werkgelegenheid. KringLopik werkt met personeel met een uiteenlopend kennis- en ervaringsniveau. Aan informatie of inlichtingen over de aard of kwaliteit van een specifiek artikel door een individuele medewerker kunnen geen rechten worden ontleend. KringLopik verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en laat zich bij de uitvoering van haar diensten leiden door de hierboven genoemde doelstellingen.

Gebruikte artikelen

KringLopik verkoopt gebruikte artikelen, die afkomstig zijn van zowel geregistreerde als niet geregistreerde particulieren. KringLopik weet niet hoe lang of hoe vaak de aangeboden zaken door de vorige eigenaar/eigenaren zijn gebruikt en is daarom niet in staat om de klant iets over de levensduur , werkzaamheid of het gebruik van een product te vertellen. Dit betekent dat van de koper grote oplettendheid wordt verwacht betreffende de staat waarin de artikelen verkeren. KringLopik kent de verwachting van de koper aangaande het te kopen product niet. KringLopik sluit elke garantie uit ter zake van niet behoorlijk nakoming vanwege ondeugdelijkheid van artikelen.

Elektrische apparatuur en gastoestellen

KringLopik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van fouten of ondeugdelijkheid van bij KringLopik gekochte apparaten of toestellen. KringLopik schakelt elektrische apparatuur in om te beoordelen of de apparatuur met behulp van elektriciteit in werking treedt. De beoordeling over het functioneren van het apparaat laat KringLopik aan de klant over. KringLopik verplicht zich ertoe, op het prijskaartje te vermelden dat het apparaat getest en in orde is bevonden zoals hierboven is omschreven. KringLopik adviseert gastoestellen te laten installeren door een erkende installateur.

KringLopik beschikt niet over faciliteiten om een gastoestel te testen. Indien een erkende installateur aan het gastoestel, apparaat of andere artikel gebreken ontdekt die de klant niet eerder heeft kunnen waarnemen, dan kan de klant dit gastoestel, apparaat of ander artikel binnen 8 dagen na de koop retourneren. Indien de klant de gebrekenrapportage van een erkende installateur en de kassabon kan overleggen, ontvangt de klant het aankoopbedrag retour. KringLopik is niet aansprakelijk voor de kosten die de erkende installateur aan de klant in rekening heeft gebracht en de daaruit voortvloeiende kosten.

Geprijsde artikelen

KringLopik verkoopt uitsluitend artikelen in de winkel die voorzien zijn van een prijs. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd. De goederen dienen contant of per pin-transactie bij de kassa afgerekend te worden. Foutief of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het personeel.

Betaling

De betaling dient altijd contant of per pin-transactie te geschieden. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, dat wil zeggen gelijktijdig met de betaling van de koopprijs afgerekend. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Een aanbetaling op een gekocht artikel, dient minimaal 1/3 van het totale bedrag te zijn, met een maximum van 2/3 van het totale bedrag.

Reserveren

Alleen meubels en grote artikelen kunnen voor een periode van 4 uur worden gereserveerd. Een reservering houdt in dat een klant, zonder aanbetaling, een optie heeft op een meubel of groot artikel. Indien de reserveringstermijn verstreken is, vervalt de reservering en gaat het artikel weer in de verkoop.

Bezorgen

KringLopik bezorgt aan huis tegen een vooraf afgesproken bezorgtarief. Artikelen worden niet verder dan tot achter de voordeur bezorgd. In een flatgebouw zonder lift geschiedt de bezorging slechts tot in de hal op de begane grond. Bij het bezorgen van artikelen dient men zelf de goederen te monteren. KringLopik aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. schade aan eigendommen ontstaan als gevolg van het in de woning plaatsen van de gekochte artikelen. KringLopik en de klant komen gezamenlijk overeen wanneer de bezorging zal plaatsvinden. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand aanwezig is op het tijdstip van bezorgen, tenzij uitdrukkelijk vooraf van deze regel is afgeweken. Indien ment niet thuis is bij het afleveren van de artikelen op de afgesproken plaats en tijdstip, dan worden bij de tweede bezorging opnieuw de bezorgkosten in rekening gebracht. KringLopik ziet erop toe de klant tijdig in te lichten wanneer, door dringende omstandigheden, de bezorging op een ander tijdstip dient plaats te vinden. Voor afgifte van de artikelen dient door de klant te worden getekend op de leveringsbon.

Ruilhandel

Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen bij de aankoop van artikelen, als men artikelen heeft afgestaan.

Kinderen onder de 12 jaar

Kinderen onder de 12 jaar, dienen in de winkel te worden vergezeld door een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene en deze dient erop toe te zien, dat er geen overlast wordt veroorzaakt. De volwassene is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en artikelen van KringLopik, toegebracht door het kind.

Controle

KringLopik kan bij de kassa en/of bij het verlaten van de winkel aan de klant vragen om tassen, jassen en andere kleding te mogen controleren. In geval van verdenking van diefstal wordt zonder uitzondering de Politie ingelicht.

Overlast

KringLopik kan bij hinderlijk gedrag en overlast, van zowel kinderen als volwassenen, de toegang tot de winkel ontzeggen. In extreme gevallen wordt de Politie ingeschakeld.

Diefstal/vermissing

KringLopik is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en/of vermissing van uw eigendommen tijdens de openingstijden van de winkel. Alle in het gebouw en op het eigen terrein aanwezige goederen zijn eigendom van KringLopik. Het zonder toestemming en zonder betaling zich toe-eigenen van bedrijfseigendommen is strafbaar. Bij constatering schakelt KringLopik direct de Politie in.

Aansprakelijkheid/schade

KringLopik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de gekochte artikelen, welke schade is ontstaan als gevolg van het verkeerd monteren of aansluiten van betreffende artikelen. KringLopik aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het artikel voor een ander doel dan waar deze voor bedoeld is in gebruik is genomen, dan wel opzettelijk is beschadigd. KringLopik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die artikelen kunnen opdoen tijdens het transport door de klant.
Opgemaakt september 2012 te Lopik.

Mocht u vragen over onze voorwaarden hebben dan beantwoorden wij deze graag via 0348 552 908 of via info@kringlopik.nlof kom gezellig langs in onze kringloopwinkel.